เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายบี้ บุระเนตร
นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 098-0978147
นายคูณ นามภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 081-0616477
นายอุดมทอง ชุมสิงห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 089-2217817
นายวิชาญ คำสมัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 084-8486684
นายบุญทอง พานซ้าย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 043-670600
account_box ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
นายทองเลียน ภูมิยาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
นางขนิษฐา เสาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายทองทับ มุกดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายบุญคง สีชนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายอนงค์ จงจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นายอัมพัน คำตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 1
นางสาวณิชนันทน์ เพชรอาษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นางเสถียร ฤทธิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายบุญธรรม สัตโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายสุพี พรมผุย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต 2
นายหนูกัน กระทุ่มขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า เขต2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 081-7085967
นายสรรเสริญ มธุรัญญานนท์
รองปลัดเทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
โทร : 080-1971912
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-9144998
นายสรรเสริญ มธุรัญญานนท์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-1971912
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-9144998
นางรัสมี สารทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3212514
account_box สำนักปลัด
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-9144998
นางสาวปริชาติ บุญสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 061-1278884
นายสงคราม นามปัดสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 080-1874351
นายจันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 089-5778283
นางสาวเพ็ญศรี ไหดงยาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 092-5945580
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา บุญศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 086-2226260
นางวรรณภา คู่กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 064-4385932
นายจิระพงษ์ แสนสินธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 081-1991415
นางยุพิน ไชยเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1187097
account_box กองคลัง
นายสรรเสริญ มธุรัญญานนท์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 080-1971912
นางอรวรรณ อุทธิสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 089-4195375
นางจินตนา เครือน้ำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 088-4944322
นางคณินทร์ชิตา ภูมิยาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 098-5397563
นางสาวนรีกาญจน์ วรรณสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 064-6348494
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา เจริญผิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 063-6301930
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางรัสมี สารทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3212514
นายภูผา ชินภาค
นักสันทนาการชำนาญการ
โทร : 099-0203878
นางสาวพรทิพย์ พันธ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 096-2703242
นางศรีมาลัย บุตรคาน
ครู
โทร : 080-7653835
ว่าง
ครู
นางสาวอรุณรัตน์ ภูมิยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-2914288
นางหนูไกร จิตริต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-5082170
นางสาวนุกูล ไชยโก
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1676145
account_box กองช่าง
นายประสาทพร บุศย์รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-9144998
นายปิยะ ปิตุชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 080-5790412
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสงกรานต์ เนตะชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 084-7754101
นางรัตนา สมหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-0566475
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรินลดา ชินภาค
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 085-9270700