messager
 
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ลิ้นฟ้า
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นายพัชระวีย์ พรรณลา
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7085967
นางอรวรรณ อุทธิสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 089-4195375
นางจินตนา เครือน้ำคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 088-4944322
นางคณินทร์ชิตา ภูมิยาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 098-5397563
นางสาวนรีกาญจน์ วรรณสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 064-6348494
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนิตยา เจริญผิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 063-6301930