ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น (งานประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง