ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าประดับ เพื่อใช้ในงานพิธีการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง