ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง